Witamy na stronie internetowej programu Działaj Lokalnie w Słubicach!

Najczęstsze pytania

1. Ile minimalnie muszą trwać projekty składane do konkursu?

Działania aktywizujące społeczność powinny być długoterminowe, nie powinny mieć charakteru akcyjnego, dlatego okres realizacji projektu powinien trwać minimum 3 miesiące, maksymalnie 6 miesięcy.

2. Ile projektów może zgłosić do konkursu jeden wnioskodawca?

Nie ma limitu wniosków składanych od jednego wnioskodawcy. Natomiast Komisja Grantowa będzie mogła przyznać tylko jedną dotację jednemu realizatorowi.1)

3. W imieniu ilu grup nieformalnych może złożyć wniosek jedna instytucja posiadająca osobowość prawną?

Dopuszczalna górna liczba wniosków nie jest ograniczona, ale radzimy kierować się rozsądkiem w sytuacji, gdy jedna instytucja udzieli osobowości prawnej dużej liczbie grup nieformalnych – istnieje wtedy niebezpieczeństwo, że nie podoła kwestiom formalno-finansowym.

3a. Co to jest Inicjatywa „Działaj Lokalnie"?

Inicjatywa „Działaj Lokalnie" to nawiązująca do Inicjatywy Lokalnej (Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, II, Roz 2, Art. 19a-19h) forma dofinansowania projektów w ramach programu „Działaj Lokalnie", realizowanych przez nieformalną grupę mieszkańców we współpracy z Ośrodkiem Działaj Lokalnie. Grupa nieformalna, czyli nigdzie nie zarejestrowana grupa co najmniej trzech osób, z gminy objętej konkursem Działaj Lokalnie ma możliwość porozumienia się z działającą na jej terenie instytucją lub organizacją i za jej pośrednictwem złożenia wniosku do konkursu. W sytuacji, w której takie rozwiązanie nie jest możliwe, grupa nieformalna w ramach Inicjatywy Działaj Lokalnie może złożyć wniosek bezpośrednio do ODL – na tym właśnie polega oferta Inicjatywy DL. W przypadku przyznania dofinansowania przez Komisję Grantową Konkursu, projekt jest realizowany przez wnioskującą grupę nieformalną (Realizatora), natomiast środki przyznane w ramach grantu DL są wydatkowane bezpośrednio przez ODL. Przy realizacji Inicjatywy „Działaj Lokalnie" ODL nie przekazuje Realizatorowi projektu żadnych środków, lecz ponosi wszelkie koszty jej realizacji do wysokości przyznanego dofinansowania, zgodnie z budżetem projektu. Realizatorzy projektu podejmują działania zgodne z opisem projektu. Gwarancją zobowiązań realizatorów projektu i ODL jest umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy obiema stronami, której częścią jest opis projektu oraz jego budżet.

4. Ile grantów może otrzymać jeden wnioskodawca?

Wnioskodawca, który składa wniosek we własnym imieniu (organizacja pozarządowa) może uzyskać dofinansowanie na przeprowadzenie tylko jednej inicjatywy najwyżej ocenionej przez lokalną komisję grantową. W sytuacji, gdyj w imieniu grupy/grup nieformalnych o dotację ubiega się instytucja udzielająca im osobowości prawnej (czyli składa np. 3 wnioski, po jednym w imieniu własnym i 2 różnych grup nieformalnych), może ona dotrzymać grant na realizację swojego własnego projektu, a ponadto dotacje na przeprowadzenie wszystkich inicjatyw zgłoszonych w imieniu grup nieformalnych, które decyzją komisji uzyskają dofinansowanie. Ważne jest, aby grupy realizujące projekty były różne.

5. Czy organizacja lub instytucja z siedzibą w miejscowości powyżej 20 tysięcy mieszkańców może realizować projekt w społeczności wiejskiej?

TAK, pod warunkiem, że siedziba wnioskodawcy i teren, na którym chce on realizować projekt, znajduje się na terenie objętym zasięgiem przez ODL/LOG oraz, że jego siedziba jest w mieście, które ODL/LOG obejmuje konkursem. Wnioskodawcy z dużych miejscowości, którzy chcą realizować projekt w małej społeczności, nie są wliczani do puli środków przeznaczonych na realizację projektów w ośrodkach miejskich powyżej ok. 20 tysięcy mieszkańców.

PRZYKŁAD: ODL/LOG w Iławie realizuje konkurs na terenie powiatu iławskiego (w tym miasto Iława, zamieszkałe przez ok. 40.000 osób). Ma więc wydzieloną pulę środków na granty w dużym mieście (20% wartości wkładu własnego, tj. 5 000 zł) i pulę na granty realizowane na terenach poza Iławą (tj. 50 000 zł). Dostaje wnioski, które możemy podzielić na 3 grupy:

a. składane przez wnioskodawców z gmin wiejskich na działania w swoich społecznościach,

b. składane przez wnioskodawców z Iławy na działania prowadzone w Iławie,

c. składane przez wnioskodawców z Iławy na działania prowadzone na terenach wiejskich.

W tej sytuacji, wnioski z grupy a. i c. będą zaliczane do puli na tereny wiejskie (50 000 zł), zaś wnioski z grupy b. będą zaliczone do puli 20% wartości wkładu własnego (5 000zł).

W przypadku, gdy wnioskodawca pochodzi z miasta spoza powiatu iławskiego (np. z Nowego Miasta Lubawskiego), a chce realizować projekt w jednej z gmin powiatu iławskiego, nie jest on uprawniony do składania wniosków do „Działaj Lokalnie".

6. Czy organizacja lub instytucja podlegająca jednostce z siedzibą poza terenem działania ODL/ LOG (oddział terenowy stowarzyszenia, filia itp.) może ubiegać się o dotację?

TAK, warunkiem uzyskania dotacji w ich przypadku jest:

- uzyskanie pełnomocnictwa do samodzielnego udziału w konkursie, ponieważ wniosku w ich imieniu nie może złożyć podmiot spoza terenu działania ODL/ LOG.

- obowiązek prowadzenia samodzielnej księgowości oraz posiadania konta bankowego, na które bezpośrednio trafi dotacja (to podstawa do samodzielnej realizacji projektu, o której mowa w regulaminie).

Nie dotyczy to grup nieformalnych. Grupy nieformalne nie mogą zwracać się o udzielenie osobowości prawnej do instytucji spoza terenu działania ODL/ LOG.

PRZYKŁADY:

1. jeżeli do ODL/ LOG działającego na terenie gmin Andrzejewo, Nur, Wąsewo i Boguty zgłosi się publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna z siedzibą w Andrzejewie, która podlega starostwu powiatowemu z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, to jeśli uzyska ona stosowne pełnomocnictwo i planuje działać na terenie swojej gminy – SPEŁNIA KRYTERIA FORMALNE. Warunkiem jest, żeby to ona na podstawie pełnomocnictwa aplikowała, a nie instytucja spoza obszaru działania ODL/ LOG.

2. jeżeli do ODL/ LOG działającego na terenie gmin Andrzejewo, Nur, Wąsewo i Boguty zgłasza się sekcja koła PZW działająca w gminie Nur (przy czym konto bankowe i władze są skupione w kole z siedzibą w gminie Ostrów Maz.), to NIE SPEŁNIA ONA KRYTERIÓW FORMALNYCH gdyż nie jest organizacją, która ma prawne możliwości do samodzielnej realizacji projektu.

7. Czy organizacje zgłaszające się do udziału w Programie „Działaj Lokalnie" mogą równolegle realizować inne projekty finansowane ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności?

TAK. Grantobiorcy ODL/ LOG mogą prowadzić równolegle inne projekty w ramach jednego z pozostałych programów finansowanych przez PAFW, pod warunkiem że środków otrzymanych na jego realizację nie wykażą jako własnego wkładu finansowego do projektu zgłoszonego do „Działaj Lokalnie".

9. Czy ODL/ LOG może finansować działania sportowe?

TAK, pod warunkiem, że te działania sportowe są częścią projektu, który ma na celu aktywizację społeczności i ma szansę przyczynić się długotrwałych rezultatów. Działania o charakterze wyłącznie sportowym (np. seria treningów grupy piłkarzy/siatkarzy czy innych zawodników) nie leżą w obszarze zainteresowania DL.

10. Jaka jest maksymalna dopuszczalna kwota dotacji, którą grantobiorcy mogą przeznaczyć na zakup środków trwałych i/lub finansowanie kosztów administracyjnych?

Regulamin nie określa procentowo ani kwotowo wysokości środków, jakie z dotacji przekazanej przez ODL/ LOG mogą zostać wykorzystane na pokrycie wspomnianych kosztów. Jednakże jednym z kryteriów oceny merytorycznej jest „adekwatność kosztów, stawek i honorariów do zaplanowanych działań". Od decyzji Komisji zależy, czy uzna zakup danego środka trwałego (lub opłacenia wynagrodzeń) za niezbędny do realizacji projektu.

11. Co to jest grupa nieformalna w rozumieniu Programu „Działaj Lokalnie"?

Grupa nieformalna to grupa (minimum trzech) obywateli, którzy wspólnie realizują lub chcą realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadają osobowości prawnej.

12. Czy należy zebrać jakiś wkład dodatkowy?

Tak, w czasie realizacji projektów grantobiorcy są zobowiązani pozyskać i zaangażować dodatkowy wkład w wysokości 25% grantu, w tym min. 5% wkładu finansowego.

13. Jaką formę może mieć wkład dodatkowy?

Wkład dodatkowy może mieć formę wkładu finansowego i niefinansowego, czyli rzeczowego, usługowego lub w postaci pracy wolontariuszy.

14. Co to jest wkład finansowy?

Jest to wkład w postaci pieniędzy, ulokowanych w kasie lub na koncie organizacji i przez nią rozliczany. np. jeżeli samorząd przekaże organizacji 1.000 zł na wkład własny do projektu, to pieniądze te muszą trafić na konto organizacji lub do jej kasy. Gdy organizacja kupuje za nie materiały, wtedy rachunki/faktury muszą zostać wystawione na organizację.

15. Co to jest wkład niefinansowy?

Wkład niefinansowy powinien zostać pozyskany przez grantobiorcę (nie może w jego skład wchodzić dotychczasowa własność organizacji) i polega na tym, że grantobiorca otrzymuje wsparcie zewnętrzne, które nie pociąga za sobą konieczności zapłaty. Wartość wkładu własnego niefinansowego musi opierać się na racjonalnych stawkach (w przypadku wkładu usługowego i w postaci pracy wolontariuszy) lub na wartości rynkowej (w przypadku wkładu rzeczowego). Dobra, zgromadzone jako wkład własny niefinansowy, mogą być wykorzystywane tylko do realizacji projektu, aż do jego zakończenia. Są 3 rodzaje wkładu własnego niefinansowego: rzeczowy, usługowy lub w postaci pracy wolontariuszy.

16. Co to jest wkład rzeczowy?

Wkład rzeczowy stanowią towary, wyposażenie i środki trwałe nie należące do organizacji, które zostaną przekazane przez firmy, instytucje lub osoby fizyczne na rzecz realizowanego projektu.

Mogą to być np. produkty spożywcze, materiały biurowe, materiały potrzebne do przeprowadzenia zajęć, stroje, rekwizyty, itp.

Jako wkładu rzeczowego nie można traktować: majątku organizacji, w tym posiadanego księgozbioru, sprzętu przekazanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, towarów przekazanych organizacji na rzecz innego projektu przez nią realizowanego.

Towary przekazane organizacji jako wkład rzeczowy muszą przejść na jej własność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wartość wkładu rzeczowego wykazana w sprawozdaniu końcowym powinna być zgodna z jego wartością rynkową oraz udokumentowana jedną z niżej wymienionych form:

fakturą/rachunkiem wystawionym organizacji przez firmę lub instytucję (forma zapłaty: darowizna), oświadczeniem darczyńcy o przekazaniu darowizny na rzecz organizacji lub umową darowizny (od osób fizycznych), porozumieniem (pomiędzy grantobiorcą a darczyńcą, np. rolnikiem).

17. Co to jest wkład usługowy?

Wkład własny usługowy to sługi świadczone przez firmy lub instytucje, wykonywane nieodpłatnie na rzecz realizowanego projektu.

Za wkład usługowy można uznać np. usługi transportowe, usługi budowlane, usługi szkoleniowe wykonywane przez specjalistyczną firmę bądź organizację pozarządową, usługi cateringowe, tłumaczenia wykonywane przez biuro tłumaczeń, użyczenie sali w miejscowej szkole, itp.

Wkład usługowy powinien być rozliczany na podstawie faktury/rachunku wystawionych na grantobiorcę (forma zapłaty – darowizna) i być zgodny z rynkową wartością usługi.

18. Co to jest wkład w postaci pracy wolontariuszy?

Wkład własny w postaci pracy wolontariuszy to zaangażowanie osób, które nie pobierają wynagrodzenia, za pracę przy projekcie.

Praca wolontariuszy powinna być wyceniona na podstawie szacowanej stawki godzinowej lub dziennej i odzwierciedlać realne stawki rynkowe.

19. Jak obliczyć wartość wkładu niefinansowego?

Wkład rzeczowy wyceniony jest na podstawie wartości rynkowej i/lub na podstawie umowy, faktury lub rachunku.

Wkład usługowy wyceniony jest na podstawie umowy lub rachunku/faktury wystawionych przez firmę lub instytucję.

Wkład w postaci pracy wolontariuszy powinien być wyceniony na podstawie stawek obowiązujących na rynku, w zależności od kwalifikacji wolontariusza oraz zakresu jego działania. Np. jeżeli profesor mieszkający w okolicy przeprowadzi zajęcia dla mieszkańców danego miasteczka jego stawka godzinowa/dzienna powinna być wyceniona zgodnie z realnymi stawkami obowiązującymi na rynku i będzie na pewno wyceniona wyżej niż praca lokalnej młodzieży, która przeprowadzi zajęcia dla dzieci z miejscowego przedszkola.

Powinno to zostać wyliczone na podstawie ewidencji czasu pracy, przedstawionej np. w tabeli zawierającej takie dane jak: imię i nazwisko, zakres prac (ogólnie), wykonane czynności na rzecz realizacji projektu, data, stawka godzinowa/dzienna, liczba godzin/dni, łączna wartość wykonanej przez wolontariusza pracy (stawka godzinowa/dzienna x ilość godzin/dni).

Na etapie wypełniania wniosku wkład niefinansowy powinien być wyliczony orientacyjnie (ile organizacjia planuje pozyskać wkładu z poszczególnych form wkładu niefinansowego), natomiast w sprawozdaniu końcowym powinna posługiwać się konkretnymi sumami w poszczególnych kategoriach.

Wkład dodatkowy może przyjąć dowolną konfigurację poszczególnych rodzajów wkładu tj. może być tylko finansowy, tylko niefinansowy (dowolna forma lub formy wkładu niefinansowego) lub mieszany, jednak rodzaj wkładu powinien być spójny z planowanym projektem. Np. jeżeli grantobiorca planuje projekt w zakresie aktywizacji lokalnej społeczności zakładający jej aktywny udział, wyżej punktowany będzie wniosek, który będzie zakładał wkład własny niefinansowy w postaci pracy wolontariuszy niż np. rzeczowy.

20. Kiedy należy pozyskać wkład dodatkowy?

Wkład dodatkowy należy zebrać i zaangażować w trakcie realizowania projektu. Na etapie składania wniosku należy przedstawić plan pozyskania tego wkładu.

21. Czy koszt telefonu, czynszu lub rachunki za koszty utrzymania organizacji można uznać za wkład dodatkowy?

Tak, ale tylko część tych kosztów odpowiadającą procentowi udziału projektu w poniesionych ogólnych kosztach stałych. Np. jeżeli organizacja ma 2 projekty i działalność statutową oraz otrzyma dofinansowanie w Konkursie Grantowym „Działaj Lokalnie" i wszystkie te projekty w równy sposób eksploatują placówkę organizacji, to koszty stałe (takie jak czynsz, itp.) powinny zostać podzielone na 4 równe części i jedną z tych części można uznać za wkład niefinansowy – wkład usługowy.

Koszty telefonu można uznać za wkład niefinansowy usługowy na podstawie bilingu z wykazanymi połączeń telefonicznych wykonanych w ramach projektu.

1) grupa nieformalna, która faktycznie będzie realizować projekt

2019  Ośrodek Działaj Lokalnie - Fundacja na rzecz Collegium Polonicum Słubice  globbers joomla templates